2020-09-21     Darii, Mateusza, Wawrzyńca     "Wiatr nigdy nie sprzyja temu, kto nie wie, dokąd iść" - przysłowie włoskie    
Strona główna -> Rekrutacja -> Rekrutacja do przedszkola

 

ZARZĄDZENIE NR 5/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Gągora w Koniuszowej

z dnia  09 lutego 2018 roku

 

w sprawie: przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej na rok szkolny 2018/2019 do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej

 

            Na podstawie art.157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Rozporządzenia MEN z dn. 16 marca 2017 r. W sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610), Zarządzenia Nr OŚW.0050.12.2018 Wójta Gminy Korzenna z dn. 15 stycznia 2018 r. oraz Statutu Szkoły Podstawowej im. Gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. Terminarz postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej na rok szkolny 2018/2019 stanowi zał. 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

1. Ustalam wzory wniosku o przyjęcie oraz deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

2.Wzory te stanowią odpowiednio zał. 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

do pobrania:

załącznik nr 2 - wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

załącznik nr 3 - deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

§ 3.

1. Kryteria rekrutacji dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej w roku szkolnym 2018/2019 stanowią zał. 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

 

1. Terminy, wzory wniosków i deklaracji oraz kryteria rekrutacji zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej oraz wywieszone na drzwiach budynku szkoły w Koniuszowej.

2. Komisja rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 4/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Gągora w Koniuszowej z dnia  09 lutego 2018 roku jest obowiązana do przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o zapisy niniejszego zarządzenia.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zał. nr 1

do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. Gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej

nr 5/2018 z dn. 09 lutego 2018 r.

 

1.      Terminy postępowania rekrutacyjnego

od 22 lutego do 01 marca 2018 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

od 01 marca do 19 marca 2018 r. do godz. 15.00  – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

od 26 marca do 6 kwietnia 2018 r. - zebranie komisji do spraw rekrutacji dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej; weryfikacja wniosków i dokumentów.

9 kwietnia 2018 r. – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszone zostaną w placówce, ponadto rodzice, którzy podali adres mailowy, otrzymają wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskają informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą.

10 kwietnia – 13 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00 - pisemne potwierdzanie przez rodziców woli zapisania kandydata zakwalifikowanego do danej placówki.

16 kwietnia 2018 r. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wywieszone zostaną w placówce.

2.      Terminy postępowania uzupełniającego

od 17 maja 2018 r. do 24 maja 2018  do godz. 15.00 – przyjmowanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej na rok szkolny 2018/2019

 od 28 maja 2018 r. do 04 czerwca 2018 r. -  Zebranie Komisji do spraw rekrutacji dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej; weryfikacja wniosków i dokumentów.

      11 czerwca 2018 r. – ogłoszenie wyników naboru. Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

12 czerwca – 15 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 - pisemne potwierdzanie przez rodziców woli zapisania kandydata zakwalifikowanego do danej placówki.

      18 czerwca 2018 r. - ogłoszenie listy dzieci przyjętych. Listy dzieci przyjętych   i nieprzyjętych wywieszone zostaną w placówce.

 

Zał. nr 4

 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. Generała Franciszka Gągora w Koniuszowej

nr 5/2018 z dn. 09 lutego 2018 r.

 

1.      Do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Generała Franciszka Gągora w Koniuszowej w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Korzenna.

2.      W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

Etap I – kryteria ustawowe:

 

1)      wielodzietność rodziny kandydata - 50 pkt;

2)      niepełnosprawność kandydata - 50 pkt;

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 50 pkt;

4)      niepełnosprawność obojga  rodziców kandydata - 50 pkt;

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 50 pkt;

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 50 pkt;

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą. - 50 pkt

 

Kryteria te mają jednakową wartość i nie podlegają sumowaniu.

3.      W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria dodatkowe.

 

Etap II – kryteria dodatkowe:

 

Lp

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego

Punkty

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1

Dziecko ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

100 pkt

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

3

Oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka pracują zawodowo, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne lub pobierają naukę w systemie dziennym

20 pkt

Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub pobieraniu nauki w systemie dziennym

4

Rodzeństwo dziecka pobiera naukę w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub w szkole w której funkcjonuje oddział przedszkolny

3 pkt

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

5

Przedszkole/oddział przedszkolny znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania dziecka

5 pkt

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

6

Jeden rodzic/prawny opiekun dziecka pracuje zawodowo, prowadzi działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne lub pobiera naukę w systemie dziennym

10 pkt

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub pobieraniu nauki w systemie dziennym

5

Kandydat, który w poprzednim roku szkolnym brał udział w postępowaniu rekrutacyjnymi nie został przyjęty do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

1pkt

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

 

4. W przypadku pozostawania wolnych miejsc w Oddziale Przedszkolnym po przeprowadzeniu I i II etapu, na wolne miejsca przyjmuje się kandydatów spoza terenu Gminy Korzenna.

 

5. W przypadku większej liczby kandydatów spoza terenu Gminy Korzenna niż pozostałych wolnych miejsc w przedszkolu w postępowaniu stosuje się kolejno kryteria z etapu I i II etapu rekrutacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska