2020-09-21     Darii, Mateusza, Wawrzyńca     "Wiatr nigdy nie sprzyja temu, kto nie wie, dokąd iść" - przysłowie włoskie    
Strona główna -> Rekrutacja -> Rekrutacja do szkoły podstawowej

 

ZARZĄDZENIE NR 6/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Gągora w Koniuszowej

z dnia  09 lutego 2018 roku

 

w sprawie: przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej na rok szkolny 2018/2019 do kl. I Szkoły Podstawowej  im. Gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej

 

            Na podstawie art.157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Rozporządzenia MEN z dn. 16 marca 2017 r. W sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610), Zarządzenia Nr OSW.0050.12.2018 Wójta Gminy Korzenna z dn. 15 stycznia 2018 r. oraz Statutu Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej zarządzam, co następuje: 

 

§ 1.

1. Terminarz postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do Szkoły Podstawowej im. Gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej na rok szkolny 2018/2019 stanowi zał. 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

1. Ustalam wzory zgłoszenia oraz wniosku o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej im. Gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej

2.Wzory te stanowią odpowiednio zał. 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

do pobrania:

załącznik nr 2 - zgłoszenie do klasy I

załącznik nr 3 - wniosek o przyjęcie ucznia mieszkajacego poza obwodem szkoły

 

§ 3.

1. Kryteria rekrutacji uczniów spoza obwodu szkoły do klasy I Szkoły Podstawowej im. Gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej w roku szkolnym 2018/2019 stanowią zał. 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

 

1. Terminy, wzory wniosków i deklaracji oraz kryteria rekrutacji zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej oraz wywieszone na drzwiach budynku szkoły w Koniuszowej.

2. Komisja rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Gągora w Koniuszowej nr 3/2018 z dn. 09 lutego 2018 r. jest obowiązana do przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o zapisy niniejszego zarządzenia.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Zał. nr 1

do Zarządzenia Dyrektora

Szkoły Podstawowej w Koniuszowej

nr 6/2018 z dn. 09 lutego 2018 r.

 

1.      Terminy postępowania rekrutacyjnego

od 01 marca do 19 marca 2018 r. do godz. 15.00  – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej im. Gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej

od 26 marca do 6 kwietnia 2018 r. - zebranie komisji do spraw rekrutacji dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej; weryfikacja wniosków i dokumentów.

9 kwietnia 2018 r. – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszone zostaną w placówce, ponadto rodzice, którzy podali adres mailowy, otrzymają wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę – uzyskają informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą.

10 kwietnia – 13 kwietnia 2018 r. do godz. 15.00 - pisemne potwierdzanie przez rodziców woli zapisania kandydata zakwalifikowanego do danej placówki.

16 kwietnia 2018 r. – ogłoszenie listy dzieci przyjętych. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wywieszone zostaną w placówce.

2.      Terminy postępowania uzupełniającego

od 17 maja  2018 r. do 24 maja 2018 do godz. 15.00 – przyjmowanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca do klasy I Szkoły Podstawowej im. Gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej na rok szkolny 2018/2019.

 od 28 maja 2018 r. do 04 czerwca 2018 r. -  Zebranie Komisji do spraw rekrutacji dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej; weryfikacja wniosków i dokumentów.

      11 czerwca 2018 r. – ogłoszenie wyników naboru. Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

12 czerwca – 15 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 - pisemne potwierdzanie przez rodziców woli zapisania kandydata zakwalifikowanego do danej placówki.

      18 czerwca 2018 r.ogłoszenie listy dzieci przyjętych. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wywieszone zostaną w placówce.

 

 

Zał. nr  4

do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. Generała Franciszka Gągora w Koniuszowej

nr 6 /2018 z dn. 09 lutego 2018 r.

 

1.      Do klasy I Szkoły Podstawowej im. Gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

2.      W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc w klasie I Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

Etap I – kryteria ustawowe:

 

1)      wielodzietność rodziny kandydata - 50 pkt;

2)      niepełnosprawność kandydata - 50 pkt;

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 50 pkt;

4)      niepełnosprawność obojga  rodziców kandydata - 50 pkt;

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 50 pkt;

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 50 pkt;

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą. - 50 pkt

Kryteria te mają jednakową wartość i nie podlegają sumowaniu.

3.      W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria dodatkowe:

 

Etap II – kryteria dodatkowe:

 

 

Lp

 

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego

 

Punkty

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1

Dziecko realizowało obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub w przedszkolu położonym w obwodzie danej szkoły

15 pkt

Oświadczenie rodzica/rodziców

(prawnego opiekuna/prawnych

opiekunów)

2

W szkole obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo dziecka

7 pkt

Oświadczenie rodzica/rodziców

(prawnego opiekuna/prawnych

opiekunów)

3

Droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej

4 pkt

Oświadczenie rodzica/rodziców

(prawnego opiekuna/prawnych

opiekunów)

4

Miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego

znajduje się w obwodzie szkoły

2 pkt

Oświadczenie rodzica/rodziców

(prawnego opiekuna/prawnych

opiekunów)

4.      W przypadku pozostawania wolnych miejsc w klasie I Szkoły Podstawowej im. Gen. Franciszka Gągora w Koniuszowej po przeprowadzeniu I i II etapu, na wolne miejsca przyjmuje się kandydatów spoza obwodu szkoły.

 

5. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu szkoły niż pozostałych wolnych miejsc w przedszkolu w postępowaniu stosuje się kolejno kryteria z etapu I i II etapu rekrutacji.

 

 

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska