2018-02-22     Małgorzaty, Marty, Nikifora     "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen    
Strona główna -> Centrum Informacji Multimedialnej

                                                                                                                 

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
zrealizowano z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz
Ministerstwa Edukacji i Nauk

 

Główne cele projektu:

  • - wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie
  • - ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez uczniów i nauczycieli.
  • - zwiększenie potencjału edukacyjnego bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
  • - wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów, nauczycieli, a także społeczności lokalnej.
  • - wspieranie realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej.
  • - wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego.
  • - wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej,
  • - umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.
  • - stworzenie szans na promocję szkoły i biblioteki pedagogicznej w środowisku lokalnym powszechne udostępnienie możliwości przeszukiwania księgozbiorów bibliotek pedagogicznych dla potrzeb czytelników, w tym poprzez sieć Internet.


W ramach projektu Biblioteka Szkolna w Koniuszowej otrzymała sprzęt komputerowy i oprogramowanie: 4 stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka). Każdy komputer pracuje w systemie operacyjnym Microsoft Windows Vista ma zainstalowany program antywirusowy. Wszystkie stanowiska komputerowe posiadają dostęp do Internetu. Udostępniane również są programy multimedialne: „Wielki multimedialny atlas świata”, „Encyklopedia PWN”, „Słowniki PWN”, oraz wiele innych.

 

 

                                                                                                       REGULAMIN KORZYSTANIA

Z CENTRUM MULTIMEDIALNEGO

Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

1.      Z Centrum Multimedialnego mogą korzystać nauczyciele, personel i uczniowie Zespołu Szkół w Koniuszowej.

2.      Opiekunem Centrum Multimedialnego jest bibliotekarz. Nadzór techniczny sprawuje nauczyciel informatyki.

3.      Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki. Uczniom nie udostępnia się stanowisk komputerowych podczas przerw oraz zajęć szkolnych uczniów.

4.      Przy jednym stanowisku komputerowym może pracować jedna osoba. W przypadku wielu chętnych można zapisać się na określone godziny.

5.      Każdy korzystający z Centrum ma obowiązek ścisłego przestrzegania przepisów BHP, przepisów p-poż. oraz Regulaminu Centrum Multimedialnego. 

6.      Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. i może być przedłużony lub skrócony tylko w szczególnym przypadkach po uzyskaniu zgody opiekuna Centrum Multimedialnego. 

7.      Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel bibliotekarz. Przed przystąpieniem do pracy użytkownik komputera powinien zgłosić bibliotekarzowi chęć przystąpienia do pracy.

8.      Stanowisko komputerowe w bibliotece służy wyłącznie do celów edukacyjnych: poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywania prac dla nauki własnej, na zajęcia lekcyjne.

9.      Internet jest rozszerzeniem i uzupełnieniem oferty biblioteki szkolnej, dlatego może być wykorzystywany wyłącznie w celu poszukiwania materiałów potrzebnych do nauki (uczniowie), nauczania (nauczyciele) i dokształcania (pozostali czytelnicy).

10.  Uczeń w przypadku korzystania z Internetu - określa bibliotekarzowi tematykę poszukiwanych informacji.

11.  Programy multimedialne udostępniane są jedynie na miejscu. Nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni informatycznej.

12.  Korzystać można tylko  z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

13.  Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem. 

14.  Z drukarki, kopiarki i skanera korzysta się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą opiekuna Centrum Multimedialnego. Każde zauważone nieprawidłowości w pracy urządzeń powinny być natychmiast zgłoszone opiekunowi centrum.

15.  Korzystanie z nagrywarki będzie możliwe po uzgodnieniu zasad z nauczycielem prowadzącym zajęcia lub opiekunem pracowni. 

16.  W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

17.  Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

18.  Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

19.  Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego).   

ZABRANIA SIĘ

1.      Nie wolno korzystać ze stron poświęconych agresji, pornografii, przemocy i przeglądania stron www prezentujących treści nieetyczne.

2.      Nie można wykorzystywać komputera do gier i  zabaw /w szczególności czatów gadu-gadu/, a także odwiedzania tych stron.

3.      Zabrania się przechowywania na serwerze sieciowym plików z muzyką i filmami.

4.      Zakazuje się korzystania z programów "pirackich" oraz programów zarażonych wirusem.

5.      Zakazuje się dokonywania jakichkolwiek przełączeń instalacji elektrycznych i dołączania urządzeń peryferyjnych bez zgody opiekuna Centrum   Multimedialnego.

6.      Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów szkolnej sieci komputerowej do celów komercyjnych bez zgody Dyrektora szkoły. 

7.      Zabrania się wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych.

8.      W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska